תקנון האתר2020-02-20T00:26:08+02:00

לפני כניסה לאתר זה ו/או שימוש באתר נא קראו בעיון את האמור לעיל.

הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעותו כפופים להוראות ולתקנון האתר המפורט להלן. הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים והתחייבות חד ערכית לפעול על פיהם.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא הודעה מראש.

כללי

(א) האמור במבוא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

(ב) תקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש/משתמש/מזמין/לקוח (להלן: “משתמש”) לבין החברה ו/או מפעילת האתר.

(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

(ד) תוכן האתר ותקנון זה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

(ה) האתר משמש לצורך הזמנת מוצרים ומיידע אודות מוצרי החברה.

(ו) כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

(ז) לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני lonexcompany@gmail.com

נציגי שרות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

“האתר” – לרבות כל חלק ממנו.

“מפעילי האתר” – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.

“תוכן” – המלצות, הכוונות, ביקורות וחוות דעת, תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו’), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, תמונות, צילומים, כולן או כול חלק מהם.

“תוכן מזיק” – לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני, ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בקניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר כפופים להוראות לתקנון האתר המפורט להלן.

הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

משתמש באתר והמעוניין לרכוש באמצעותו, מצהיר בפעולתו כי הינו כשיר למפורט מטה:

(א) הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. (אם משתמש שאינו כשיר יבצע הזמנה, יראו את האפוטרופוס שלו או כל גורם אחראי חוקי אחר) כמי שאישר את פעולתו.

(ב) הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ותושב ישראל או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג) הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא כולל תיבת דואר) בישראל.

(ה) הלקוח מזמין באופן אישי או שהינו מיופה כוח חוקי של המזמין ובעל יכולת להציג זאת באם יידרש ע”י החברה.

(ז) הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ח) למען הסר ספק, העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות והעושה כך – צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית עפ”י שיקול דעתה, לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:

(ט) המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי.

(י )המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;

(יא) המשתתף מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;

(יב) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה.

(יג) המשתתף ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.

(יד) יש חשש כי המשתתף סחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין.

 

פרטי המוצרים והשירותים:

 ייתכנו הבדלי צבע ו/או הבדלי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.

אם ישנו הבדל מהותי בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר והחברה תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם.

 

 מחירים:

(א) המחירים המוצגים באתר הינם בסיסיים וייתכנו תוספות בהתאם לנרכש ו\או הוזמן וזאת עפ”י מחירון מומלץ לצרכן והעדכני של החברה.

(ב) מחיר הרכבה מומלץ לברר טרום הזמנת המוצר שהרי חלקם של המוצרים מגיעים שאינם מורכבים. ניתן להרכיבם בפשטות ובאופן עצמאי ע”י מדריך הוראות השימוש הנמצאות באריזת המוצר.

(ג) תיתכן תוספת מחיר להובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

(ד) המחיר הנקוב בהזמנה יהיה בר תוקף אך ורק אם שולם סך של 50% לפחות ממחיר ההזמנה וזאת ממועד עריכתה. אם לא שולם, תחול תוספת מחיר במידה ותהיה כזו עפ”י מחירון מומלץ לצרכן ועדכני של החברה.

 

הזמנות מוצרים באמצעות האתר:

(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצרים המבוקשים.

(ב) בגין כל מוצר המוצע למכירה קיים “כפתור קנה” ויש לעיין היטב בדף זה, לאימות המוצר והצבע הנבחר.

(ג) יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.

(ד) בין היתר יש למלא את כל השדות המתבקשים.

(ה) בכדי שההזמנה תבוצע בדייקנות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים לשלמות התהליך.

(ו) ההזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה.

 

תקנון חנות

לצד חנות המכר הרגילה, פועלת באתר האינטרנט של פייסבוק גם חנות, בה נמכרים מוצרים במחירים מיוחדים.
על מוצרים שנרכשו במסגרת חנות פייסבוק חלים הכללים הבאים:

 • אין החלפות
 • אין אחריות – אלה אם הרכישה נרשמה בספרי החברה.
 • מוצרים הנמכרים במחירים מיוחדים ונמוכים
 • אין החזרות, מלבד זכות הביטול הקבועה בחוק

 

ביטול עסקה

(א) החוק קובע שצרכן יוכל לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

* בעל פה: במקום העסק או בשיחת טלפון
* בכתב – באמצעות שליחת בקשה בדואר, במייל או בפקס – כתובתנו: ת.ד 70, עזר. מייל – Lonexisrael@gmail.com, , פקס -08-9205570

* באינטרנט: כאשר העסקה נעשתה באינטרנט, באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד הראשי של האתר.

(ב) פרטים מזהים: בהודעת ביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז.

ביטול הזמנה / השבת כספים:

(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

 1. ביטול עיסקה יעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.
 2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
 4. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.
 5. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

 1. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.
 2. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב או בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

(ג) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון ו\או כתוצאה ממחסור בלתי צפוי במלאי ו\או כתוצאה מהפסקת ייצור פתאומית של החברות היצרניות.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

 1. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר – הפוגעים בהליך התקין של המכירה, העסקה תבוטל על ידי החברה. החברה לא תהא מחויבת לספק לצרכן מוצר כלשהו ולא תחייב את הצרכן בגין העסקה
 2. בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו סכומים אלה על הסכומים ששילם הלקוח לחברה.
 3. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר

 

שמירה על מידע:

א. במסגרת השימוש באתר נמסרים פרטים אישיים של המשתמש לחברה כגון: שם, סיסמא, פרטי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן: “מידע”).

ב. החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא על פי הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון: בית משפט).

ג. החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

תנאים נוספים:

(א) התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.

(ב) כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי החברה או מי מהם. אין לפגוע בזכויות אלו ולעשות בהן שימוש כל שהוא.

(ג) בעלי החברה רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

(ד) ידוע ללקוח המשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.

(ה)אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי – באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

(ו) בעלי החברה והאתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

(ז) אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או “וירוסים” ו/או “דואר זבל”. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות החברה ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

(ח) החברה ו\או מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.

(ט) החברה ו\או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מוירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד החברה ו\או מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור לחברה ו\או מפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר.

(י) החברה ו\או מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

(יא) הפרה של תנאי מהתנאים המצוינים יזכה את החברה ו\או בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות.

לחץ כאן לקריאת תנאי אחריות מוצרי LONEX